nasi eksperci

Nasi eksperci

 • Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

  Pracuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  W swojej aktywności badawczej zajmuje się wartością odżywczą surowców z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt. Opublikowała ponad 200 prac naukowych z tego zakresu, z czego 35 w czasopismach wysoko punktowanych.

  Jest prezesem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego, którego celem jest upowszechnianie rolnictwa ekologicznego wśród producentów rolnych i przetwórców, promocja jego produktów oraz inspirowanie i popieranie nauki przyczyniającej się do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

  Prof. Rembiałkowska od lat prowadzi szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz wdrożeniowych, związanych z rolnictwem i żywnością ekologiczną. Należy do zarządów kilku polskich, europejskich i światowych organizacji promujących tę tematykę (FQH, OFSP, ISOFAR, ENOAT).

 • Dr hab. Dominika Średnicka-Tober

  Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Żywności Ekologicznej w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. W latach 2010-2014 pracownik naukowy Newcastle University w Wielkiej Brytanii. Ma duże doświadczenie w badaniach naukowych dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzącej z różnych systemów produkcji rolniczej, zwłaszcza w kontekście wpływu na zdrowie.
  Autorka wielu publikacji naukowych oraz wykonawca i koordynator międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych związanych z tematyką zrównoważonych systemów żywnościowych oraz żywności ekologicznej, m.in. największej jak dotąd metaanalizy podejmującej temat jakości surowców i produktów spożywczych pochodzących z systemu ekologicznego. Członek międzynarodowej organizacji Organic Food System Programme. Ekspert Komisji Europejskiej do oceny projektów badawczych w programie Horyzont 2020.

 • Dr hab. Renata Kazimierczak

  Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym i kieruje Zakładem Żywności Ekologicznej w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na jakości żywności ekologicznej oraz jej wpływie na zdrowie. Autorka wielu publikacji naukowych dotyczących wartości odżywczej i jakości sensorycznej żywności pochodzenia roślinnego z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Jest współwykonawczynią licznych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz edukacyjnych, m.in. w programie Interreg, Horyzont 2020 i Erasmus+. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego. W ramach działalności Stowarzyszenia jest zaangażowana w działania promujące rozwój rolnictwa ekologicznego oraz podnoszenie świadomości konsumentów w zakresie jakości żywności ekologicznej.

 • Dr Marcin Barański

  Pracuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego praca naukowa skupia się na jakości odżywczej żywności ekologicznej, a także nad wpływem składników pokarmu na zdrowie, w szczególności na układ odpornościowy. Podczas wieloletniej pracy na Uniwersytecie Newcastle w Wielkiej Brytanii, w zespole Nafferton Ecological Farming Group, brał udział w badaniach porównawczych żywności konwencjonalnej i ekologicznej. Jest współautorem trzech największych jak dotąd metaanaliz koncentrujących się na porównaniu składników odżywczych i zanieczyszczeń w surowcach i produktach ekologicznych i konwencjonalnych, roślinnych i odzwierzęcych.

 • mgr inż. Alicja Ponder

  Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po zakończeniu studiów doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Biurze Rolnictwa Ekologicznego. Podczas pracy w GIJHARS zaznajomiła się z zasadami rolnictwa ekologicznego oraz przepisami prawnymi i procesem kontroli gospodarstw ekologicznych. Swoją rozprawę doktorską realizuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej SGGW należącym do Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej, a tematem badań jest analiza zawartości związków biologicznie czynnych w owocach i liściach malin pochodzących z upraw ekologicznych i konwencjonalnych.
  Współautorka publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz rozdziałów w monografiach dotyczących porównania zawartości związków bioaktywnych w surowcach ekologicznych i konwencjonalnych.

 • Mgr inż. Klaudia Kopczyńska

  Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunku żywienie człowieka i ocena żywności (specjalizacja: jakość i bezpieczeństwo żywności). Obecnie doktorantka w Zakładzie Żywności Ekologicznej SGGW. Realizuje pracę doktorską dotyczącą wpływu ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji na walory jakościowe owoców cukinii.
  Wcześniej – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, Pracowni Żywienia Zbiorowego Dzieci i Młodzieży. W zakresie zainteresowań naukowych znajdują się wpływ systemu produkcji surowców spożywczych na zawartość związków bioaktywnych, możliwość wykorzystania surowców spożywczych w przetwórstwie oraz zachowania żywieniowe społeczeństwa.
  Współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących właściwości odżywczych i przetwórczych ekologicznych i konwencjonalnych surowców roślinnych. Współautorka materiałów edukacyjnych i warsztatów dla szkół i rodziców.

 • Mgr inż. Katarzyna Król

  Doktorantka trzeciego roku studiów w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się badaniem właściwości prozdrowotnych oraz fizykochemicznych orzechów laskowych uprawianych w Polsce. Autorka kilku krajowych i międzynarodowych publikacji naukowych. Laureatka grantu na realizację pracy doktorskiej Polskiej Federacji Producentów Żywności. Współpracuje z warszawskimi Domami Kultury oraz Uniwersytetem Otwartym SGGW, gdzie prowadzi warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży o zdrowym odżywaniu.

 • Mgr Karolina Misztal

  Pracuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka w SGGW w Warszawie na stanowisku asystenta naukowego w międzynarodowym projekcie „Kodeks Praktyki dla przetwórców żywności ekologicznej”. Ukończyła studia na kierunku: żywienie człowieka i ocena żywności na SGGW, a tematem jej pracy inżynierskiej i magisterskiej było znakowanie produktów odżywczych dla dzieci i dorosłych. W ramach pracy doktorskiej prowadzi badania naukowe dotyczące zależności pomiędzy świadomością ekologiczną i wybranymi elementami stylu życia matek małych dzieci zamieszkałych we wschodniej Polsce. W swojej aktywności naukowej zajmuje się także jakością przetwarzanych produktów ekologicznych oraz analizą ich dobrowolnego oznakowania. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego. Bardzo lubi współpracę z dziećmi – działała w ramach Uniwersytetu Dzieci, Ministerstwa Zabawy, Fundacji Mały Dietetyk oraz Fundacji Zwalcz Nudę.

 • Dr hab. Ewelina Hallmann

  Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Żywności Ekologicznej w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Swoją pracę z żywnością ekologiczną rozpoczęła w 2004 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w badaniach naukowych dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzącej z różnych systemów produkcji rolniczej, oraz jej wpływu na zdrowie człowieka. Specjalizuje się w badaniach analitycznych owoców i warzyw z produkcji ekologicznej, modyfikując i wzbogacając metodykę tych badań.
  Autorka wielu publikacji naukowych oraz wykonawca krajowych i międzynarodowych projektów badawczych związanych z tematyką zrównoważonych systemów żywnościowych oraz żywności ekologicznej. Aktywny propagator żywności ekologicznej w Internecie, prasie, radiu i telewizji. Ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca i promotor dla młodych ludzi chcących poznać tajniki zrównoważonej produkcji ekologicznej i jej wpływu na środowisko i zdrowie człowieka.